zadzwoń 661-661-200

Chcesz spłacić lub nadpłacić kredyt? Sprawdź koszty.

 

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA według USTAWY z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Ustawa o kredycie hipotecznym określa, iż Konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie. Bardzo dobrą wiadomością dla Kredytobiorców jest fakt, iż banki mogą pobierać opłatę za wcześniejszą spłatę wyłącznie w okresie pierwszych 3 lat.  Po upływie tego okresu możemy spłacić kredyt w całości lub nadpłacać częściowo a bank nie pobierze żadnych prowizji z tego tytułu.

Najważniejsze założenia wcześniejszej spłaty kredytu:

  • W przypadku kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej bank może pobierać rekompensatę wyłącznie w okresie 36 m-cy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Oznacza to, iż po upływie 36 miesięcy żaden z banków nie może pobierać opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.
  • W okresie pierwszych 36 miesięcy (3 lat) rekompensata nie może być większa niż wysokość odsetek, które były naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, ani nie większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.
  • Art. 38 Konsument może wystąpić do kredytodawcy z wnioskiem o przekazanie informacji o kosztach spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny.
  • Art. 38 Kredytodawca przekazuje konsumentowi, na trwałym nośniku, informację, o której mowa w ust. 3, wraz z założeniami przyjętymi do jej ustalenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku konsumenta.
  • Art. 39. 1. W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

 

Finanse bez tajemnic „..Zyskasz czas i niezbędną wiedzę..”