O nas

zadzwoń 661-661-200

Klauzula informacyjna RODO

Informacja administratora danych Feniks Finanse Sp. z o.o. wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka FENIKS FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98 lok. 55 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000248640, NIP 5222797071

Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania przez Nas czynności objętych pośrednictwem finansowym, a także pośrednictwem ubezpieczeniowym, gdyż ich nie podanie spowoduje niemożność podjęcia przez Nas niezbędnych czynności na Twoje żądanie.

Na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy:

 1. w celu wykonania czynności objętych pośrednictwem finansowym w tym pośrednictwem kredytu hipotecznego, konsumenckiego, firmowego oraz pośrednictwem ubezpieczeniowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Drogi Kliencie przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania przez nas usług/umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;

 1. marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Feniks Finanse Sp. z o.o., w szczególności na  podstawie  ustawy  Prawo  bankowe,  ustawy  o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 Jakie przysługują Tobie prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci możliwość skorzystania z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że masz prawo zgłosić do nas żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje nas do udzielenia Tobie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a także na Twoje żądanie musimy przedłożyć Ci kopię Twoich danych osobowych,
 • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że masz prawo żądać od Nas zmiany Twoich danych, jeżeli okaże się, że dane przez Nas wykorzystywane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że masz prawo od Nas żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że możesz pozyskać od Nas swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Twoje dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Ponadto przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, że przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia oferty finansowania lub ubezpieczenia, a jeżeli usługa pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego zostanie wykonana, przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznikowi Finansowemu, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
 • bankom o ile przekazanie danych jest niezbędne w ramach czynności, jakie wykonujemy na Twoje żądanie.
 • (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku) towarzystwom ubezpieczeniowym na Państwa żądanie w przypadku wyrażenia woli przystąpienia do ubezpieczenia które Feniks Finanse posiada w ofercie.
 • (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku) deweloperom, agencją nieruchomości na Państwa żądanie w przypadku wyrażenia woli skorzystania z usług partnerów handlowych Feniks Finanse wspierających nas w sprzedaży naszych usług.

W jakim sposób przetwarzamy dane osobowe? Ochrona interesów Klienta.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie sprzedajemy danych

Nie sprzedajemy danych osobowych. Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Nas prosimy kierować na adres e-mail: biuro@feniksfinanse.pl lub pisemnie na adres Naszej siedziby: Feniks Finanse  Sp. z o.o. ul. Pańska 98 lok 55, 00-837 Warszawa