zadzwoń 661-661-200

Regulamin serwisu

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO Feniks Finanse Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu finansowego Feniks Finanse Sp. z o.o." określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "Feniks Finanse ", w ramach którego Feniks Finanse Sp. z o.o. zamieszcza informacje z zakresu tematyki finansowej, bankowej i ekonomicznej, a także z oferty i bieżącej działalności firmy.

II. DEFINICJE
Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu finansowego Feniks Finanse Sp. z o.o." sformułowania oznaczają: Feniks Finanse - oznacza firmę Feniks Finanse Sp. z o.o., będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Finansowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami. Serwis - oznacza Serwis Finansowy Feniks Finanse Sp. z o.o., poświęcony tematyce finansowej, bankowej i ekonomicznej. Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu finansowego Feniks Finanse Sp. z o.o." materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny. Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywani procedury rejestracji. Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU
1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
2. Feniks Finanse Sp. z o.o. zaleca używanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarekInternet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsłógę plików cookie oraz obsługę javascript

IV. ZOBOWIĄZANIA Feniks Finanse Sp. z o.o.
Feniks Finanse Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu finansowego Feniks Finanse Sp. z o.o. " oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Feniks Finanse Sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Feniks Finanse Sp. z o.o. nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Feniks Finanse Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Feniks Finanse Sp. z o.o. nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
3. Feniks Finanse Sp. z o.o. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.