zadzwoń 661-661-200

Mieszkanie od dewelopera- etapy nabycia nieruchomości

Proces nabywania nieruchomości przez konsumenta na rynku deweloperskim można podzielić na kilka etapów:

1) uzyskanie przez konsumenta (zainteresowanego nabyciem nieruchomości deweloperskiej) prospektu informacyjnego zawierającego szczegółowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia deweloperskiego;

2) zawarcie umowy rezerwacyjnej (nie stanowi jednak niezbędnego etapu nabywania nieruchomości przez konsumenta)

3) zawarcie umowy przedwstępnej (nie stanowi jednak niezbędnego etapu nabywania nieruchomości przez konsumenta):

  • na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu przepisów ustawy, lub
  • w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych i oddanych do użytku albo w odniesieniu do lokalu użytkowego (garaż, boks, miejsce parkingowe) lub udziału w takim lokalu;

4) zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego;

5) wpis do księgi wieczystej nieruchomości roszczeń nabywcy o wybudowanie przez dewelopera lokalu i przeniesienie na nabywcę prawa własności (użytkowania wieczystego);

6) realizacja harmonogramu przedsięwzięcia (co najmniej cztery etapy wraz z określeniem procentowej wysokości kosztów przypadających na każdy etap);

7) odbiór przez nabywcę lokalu mieszkalnego (na podstawie decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku wielomieszkaniowego) lub domu jednorodzinnego (na podstawie skierowanego przez dewelopera do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu tego organu wyrażonego w drodze decyzji w ciągu 21 dni od otrzymania zawiadomienia) —nabywca może przy odbiorze korzystać z pomocy własnego rzeczoznawcy i zgłaszać deweloperowi wady lokalu;

8) przeniesienie na nabywcę prawa własności w drodze aktu notarialnego, w ramach którego zawarty jest wniosek do sądu wieczystoksięgowego o założenie nowej księgi wieczystej i ujawnienie nabywcy w jej dziale II — wypis aktu notarialnego notariusz ma obowiązek przesłać do sądu wieczystoksięgowego w terminie 3 dni od dnia sporządzenia aktu; po przeniesieniu na nabywcę prawa własności nieruchomości można m.in. wprowadzić do lokalu ekipę remontową;

9) wpis prawa nabywcy do księgi wieczystej — jest niezbędny do powstania odrębnej własności lokalu oraz do nabycia od dewelopera użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością domu jednorodzinnego w zniesionego na tym gruncie.

 

Głównym obowiązkiem przedkontraktowym dewelopera jest zapewnienie nabywcy aktualnej informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, a także informacji o sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorcy.

W praktyce obowiązek ten jest realizowany poprzez:

■ sporządzenie przez dewelopera prospektu informacyjnego oraz

■ umożliwienie nabywcy zapoznania się z określonymi dokumentami w lokalu przedsiębiorstwa.

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego, obowiązany jest sporządzić PROSPEKT INFORMACYJNY, który w razie zawarcia umowy deweloperskiej będzie stanowił jej część, oraz doręczyć go bezpłatnie na żądanie zainteresowanej osoby.

Pamiętaj! Deweloper nie ma — wynikającego w art. 4 ustawy — obowiązku zabezpieczenia finansowego przedsięwzięć, w odniesieniu do których rozpoczął sprzedaż przed 29.04 2012 roku. W takiej sytuacji informację o braku stosowania środków ochrony zobowiązany jest zamieścić w prospekcie informacyjnym.