PoradnikiPoradniki

zadzwoń 661-661-200

Nowelizacja rekomendacji S - stałe stopy procentowe

Z dniem 01 lipca 2021 banki komercyjne zostały zobowiązane do wdrożenia znowelizowanych zapisów Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego(Banki Spółdzielcze mają czas na wprowadzenie Rekomendacji do 31 grudnia 2022r.). Dokument powstał w grudniu 2019 roku. 

OKRESOWO STAŁA STOPA PROCENTOWA

Jedną z najbardziej widocznych zmian było powszechne wprowadzenie okresowo stałej stopy procentowej na 5 lat. Banki mogą stosować dłuższe okresy ustalania oprocentowania lub ustalić oprocentowanie na cały okres kredytowania. Należy pamiętać również o sprawdzeniu warunków wcześniejszej spłaty kredytu, bo zasada nie pobierania opłat od przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty po 3 latach od zaciągnięcia kredytu nie dotyczy umów o kredyt ze stałą i okresowo stałą stopą procentową. Wiele banków zrezygnowało z tej prowizji, niemniej dobrze pamiętać, że kredyty ze zmiennym oprocentowaniem mogą mieć inne ograniczenia niż te ze stałą lub okresowo stałą stopą procentową.

Rekomendacja 1.9

"Bank w ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych dla klientów detalicznych powinien posiadać kredyty zabezpieczone hipotecznie oprocentowane stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Bank powinien określić docelowe poziomy udziału ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oprocentowanych zmienną stopą procentową, stałą stopą procentową i okresowo stałą stopą procentową w portfelu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz określić termin osiągnięcia tych poziomów."

WYBÓR STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ

Dodatkowo Klienci zyskali prawo do przejścia na formułę stałej stopy procentowej lub okresowo stałej stopy procentowej nie tylko w chwili ubiegania się o kredyt, ale i będąc już kredytobiorcami.

Rekomendacja 1.13

"Bank powinien umożliwić klientowi zmianę formuły oprocentowania kredytu zabezpieczonego hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową. Dotyczy to również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie niniejszej Rekomendacji."